Programm

Vaba Eesti liidu uude ühiskonda ülemineku programmi lühikokkuvõte:

 

Vaba Eesti on vabade suveräänsete inimeste ühendus ning Vaba Eesti ei ole riiklik struktuur selle mõiste tänapäevases tähenduses. Läbi aegade on loodud nn riiklikke institutsioone, mida on positsioneeritud vaba inimese (vaba looja) ning Algallika vahele ning mis on allutanud vabad inimesed kunstlikele reeglitele, mille tulemusel on inimesed eemaldunud harmoonilisest kooskõlast looduse, teiste inimeste ja iseenda jumaliku olemusega. Vaba inimene on teadvustanud, et ta on loova energia väljendus maises kehastuses. Vaba inimene ei pea end allutama ühelegi süsteemile, ühelegi institutsioonile, ühelegi ideoloogiale – tema kompassiks on südametunnistus, empaatia ja läbinägemisvõime ning ta on võtnud vastutuse oma elu eest täielikult enda kanda, süüdistamata teisi inimesi või olusid. Vaba inimene loob südametunnistuse alusel koostöös kõigi teiste hingestatud olenditega, arvestades säästlikke ja loodust hoidvaid meetodeid, austades ja väärtustades teisi hingelisi olendeid ning iseorganiseerumise põhimõttel. Tee teistele seda, mida sa tahad et sulle tehakse.

 

Vaba Eesti on elukeskkond tänase Eestimaa piirides ja kus elavad Eestimaa kodanikud – Vaba Eesti liikmed. Liikmeks saab olla inimene, kes on sündinud Eestimaal või kelle isa ja ema on eestlased ja sündinud Eestimaal. Ülemineku perioodil saab Vaba Eesti liikmeks astuda ka mitte eestlane Vanemate koja otsusel.

 

Vaba Eesti liikmel on kõrgeim otsustusõigus. Vaba Eesti elu on iseorganiseeruv kuid üleminekuperioodil aitab elu korraldada ja suunata Vanematekoda. Vanematekoja saadikud valitakse neljaks aastaks Vaba Eesti liikmete poolt igast vallast, maakonnast/kihelkonnast, linnast. Vanematekoja saadikud esindavad Vaba Eesti liikmeid suhtluses teiste riikide, kogukondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega kõrgeimal tasemel. Saadikud juhivad samuti kohaliku maa- ja linnaelu. Vaba Eesti liikmel on õigus enda valitud saadik Vanemate kojast tagasi kutsuda igal ajal kui selle saadiku tagasikutsumiseks on saadud tema poolt valitud häältest 75% hääli tagasikutsumiseks ja nad peavad tagasikutsutud saadiku asemele hääletama uue saadiku. Vaba Eesti ühiskonnas on igal kodanikul vastutus. Tegu=vastutus=tagajärg. Iga saadik Vanemate kojas pole puutumatu ja vastutab samuti oma sõnade ja tegude eest oma isikliku varaga ja ajaga. Vaba Eesti kodukord tugineb ainult südametunnistusest lähtuvatele põhimõtetele. Inimesel pole lubatud kahjustada ühtegi elusolendit, loodust ega materiaalset vara ühiskonna kokkuleppeid eirates. Meil on Vaba Eesti Õigus Koda, kus rahva poolt valitud õigusemõistjad teevad otsused ühiskonna kokkulepete rikkujate kohta. Meil on Vaba Eesti territooriumi ja liikme kaitseks ning korra hoidmiseks Rahvaarmee ja Rahva Kaitse üksus. Me ei saada oma liikmeid võõrriikide konflikte lahendama ja me kutsume tagasi kõik ajateenijad võõrriikidest. Anname amnestia vangidele ja tühistame karistused, välja arvatud nendele, kes on tapnud inimese, vägistanud, inimröövi, kahjustanud inimese tervist, rasked varavastased kuriteod, vargad, pedofiilia, lapsepilastaja, riigireetur. Muudame karistusi ja vanglatest saavad eristaatusega haridus ja töökeskused.

 

Meie haridusprogramm ja teadvustustöö uue ühiskonna elukorraldusest, tervislikust eluviisist ja toitumisest on igas lasteaias, koolis, kinnipidamis kohtades, samuti kõigi vanusegruppide õppes ja ümberõppes. Teadvustustöö toimub nii virtuaalselt  kui ka hariduskeskustes kohapeal. Koolitajad käivad ettevõtetes ja asutustes kohapeal, lisaks jagame koolitusprogramme tasuta nii interneti vahendusel kui väljatrükina. Lastele mõeldud uus haridusprogramm õpetab looma ja täisväärtuslikult elama. Kodutööd ei anta, osaliselt on õpe online ja osaliselt koolis kohapeal. Õppimine loovtööde ja praktikate kaudu. Lapsed hakkavad tööl käima põllumajanduse ettevõtetes ning õpivad toidu loomist, distsipliini ja töötegemist. Toetame laste spordi tegemist. Toit on elu alus ja kõigi haiguste ravim. Laste ja kogu liikmeskonna toitlustus on tervislik (suhkru ja keemiavaba) tervisesaadiku kontrolli all. Vaba Eesti liikmel on tervishoid, haridus, elekter, vesi tasuta. Meil on vaktsiinid ja ohtlikud ravimid asendatud tervendavate ravimitega.

 

Haiglate asemel on tervisenõustamise keskused, kus pakutakse ühtlasi ka ravi haigetele uudsete, inimese sõbralike tehnoloogiatega ja ravimitega, tervise spetsialistide sissetulek sõltub tervete inimeste arvust. Mida rohkem terveid inimesi, seda suurem on tervisespetsialisti tasu.

 

Ametkondade asemel on nõustamiskeskused, kus töötavad konsultant-koolitajad ja nad aitavad liikmeid vajalike toimingute ja protsesside läbiviimisel. Konsultant-koolitaja on liikme parim sõber tema ettevõtluse ja elutoimingute edendamisel.

 

Me kasutame oma igapäeva elus ja igas valdkonnas ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid ning vabaenergia lahendusi.

 

Juriidiliste ettevõtete asemel on inimesed isiklikult oma nime ja vastutusega tehingute tegemisel.

 

Ülemineku perioodi maksusüsteem on lihtne, kõigile arusaadav ja täidetav. Makse kogume selleks, et katta ära vajalikud kulutused Eestimaa arendamisel. Teeme maksusüsteemi väga lihtsaks. On üks maks, 12% igalt rahaliselt tehingult. Import toodetel on lisaks impordimaks 12%. Loodusele ja tervisele kahjulikud tehnoloogiad (ka import), tooted (ka import) sealhulgas suhkur, alkohol, tubakas, ravimid ja teenused (ka import) on topelt maksuga/erimaksuga, et kaitsta Vaba Eesti liikmete elukvaliteeti, sisetootmist/turgu/eksporti.

 

Meil on oma raha ja rahasüsteem. See on ülemineku perioodil kombineeritud väärtuste ja aja vahetusega, et liikuda samm sammult rahavabasse, täielikku iseorganiseeruvasse ja väärtuste vahetuse ühiskonda. Rahavaba ühiskond oli tuhandeid aastaid tagasi ja siis elasin inimesed harmoonias, külluses ja inimesed olid terved.

 

Meil on üks arvelduskeskus Eestimaa kodanike jaoks, Eesti Rahahoidla, mis vahendab Vaba Eesti liikmete ja mitte liikmete arveldusi, kus Vaba Eesti liikmete laenud on intressivabad. Igal Eestimaa kodanikul on automaatselt arvelduskonto ja seda ei saa ära võtta, blokeerida, sulgeda, kui elad Eestimaa inimesi ja keskkonda austades, hoides ja väärtustades. Konto saab iga kodanik sünni hetkest ja tema surma puhul läheb see konto tema pärijatele. Kõigil Vaba Eesti liikmetel ja tööloaga välismaalastel on õigus arvelduskontole, kui teda ei ole süüdistatud rahapesus, terrorismis, finantskuritegudes (sellistel juhtudel ei saa ta ka tööluba).

 

Eestimaa kodanik saab sünni hetkest alates iga kuu Eestimaa omaniku tulu oma kontole, mille ta saab kätte üks kord aastas. Omaniku tulu katab ära iga kodaniku inimväärsed elamiskulud ja see tulu kasvab, kui ta panustab oma aega Eestimaa kui maa väärtuse kasvu ja arengusse. Inimesed käivad ka tööl, et panustada Eestimaa arengusse ja väärtuse kasvu. Iga inimene on kui ettevõtja ja elu toimib kokkulepete ja südametunnistuse alusel. Töölkäimine on nauding ja iga kodanik saab tegeleda sellega, mis on temale just südamelähedane.

 

Eestimaa maa, õhk, vesi, veekogud, maavarad ja loodusvarad kuuluvad Vaba Eesti liikmele ehk Eestimaa kodanikele, ning nende kasutus otsustatakse Vanemate koja saadikute kaudu ja liikmete heakskiidul.

 

Strateegilised ettevõtted nagu energia, vesi, kanalisatsioon, prügimajandus, TV, raadio, internet, telefonilevi, maavarade ja loodusvarade tööstus, raudtee, lennutransport, laevandus, kinnisvara kuuluvad Vaba Eesti liikmetele ja teenindavad Vaba Eesti liikmete huve.

 

Me toetame leiundust, teadust, tervishoidu, haridust, mis on kooskõlas tervikliku mõtlemisega, loodust austav ja inimese teenistuses.

 

Meil on täielik usu- ja meelsusvabadus, sõnavabadus.